Chicago: 02:24
Nowy Jork: 03:24
Los Angeles: 12:24

Klauzula informacyjna

Chcąc spełnić ciążący na nas obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest TopCar ŚLĄSK
  ul. Daleka 17
  41-908 Bytom
  NIP: 644-351-49-59 zwany dalej „Firmą”.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu przesłania informacji handlowych i marketingowych na podany przez Państwa adres e-mail na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub też celem realizacji zawartej z Państwem umowy o przeprowadzenie szkolenia lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, Firma może przetwarzać Państwa dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. celem dochodzenia ewentualnych roszczeń (którejkolwiek ze stron),
 3. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres niezbędny do jej realizacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres ich przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Firmy, współpracownikom, a także dostawcom usług, z których korzysta Firma (np. usługi informatyczne, marketingowe itp.).
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, a w kolejnym etapie do jej realizacji lub do przekazania Państwu informacji handlowych i marketingowych.
 9. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zgłaszać na adres mailowy: info@importzusa.com